Абонаментно счетоводно обслужване на юридически лица

Абонаментно счетоводно обслужване на фирми по ДДС и на фирми, които не са регистрирани по ЗДДС – Абонаментното обслужване съдържа всички необходими действия за правилното водене на счетоводството на фирмата.На месечна база се въвеждат и архивират всички приходни и разходни документи

Нашите ангажименти включват:

Разработка и поддържане на индивидуален сметкоплан на дружеството
Съставяне и осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи съгласно НСС и МСС с помощта на специализиран счетоводен софтуер – проверка, осчетоводяване, съхраняване ;
Извършване на всички дейности по стопанските операции, свързани текущото осчетоводяване
Дълготрайни активи – завеждане, изготвяне на амортизационни планове, начисляване на амортизации, инвентаризации, периодически оценки и статистически справки;
Следене на складова наличност;
Отчитане на материалните запаси;
Данъчни и юридически консултации пред НАП при провеждането на ревизии и проверки;
Следене на оборота за регистрация по ЗДДС (за фирми, нерегистрирани по ЗДДС);
Подготвяне и регулярно подаване на VIES декларации за фирми, търгуващи с държави от ЕС;
Представителство пред НАП;
Подготвяне и подаване на декларации по системата интрастат
Редовно изготвяне и подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност и останалите декларации, имащи отношение към възстановяване на ДДС по електронен път
Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения;
Осчетоводяване на левова и валутна каса и банка
Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента
Обработка на документи за командировки
Ежемесечно изготвяне на необходимите платежни нареждания, свързани със задълженията на фирмата към бюджета – осигурителни и данъчни
Попълване на Интрастат декларации и дневник
Попълване на искания за издаване на документи от НАП
.Изготвянето на всички необходими данъчни уведомления и справки.
Текущи периодични справки и анализи, свързани с разчетите с доставчици и клиенти, складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели, за Вашите нужди като мениджър на фирмата
Подреждане и архивиране на документите.

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!