Административни услуги

Административните услуги включват множество дейности, които отнемат време на Вас или Вашия персонал. Нямате време и възможност да посетите многобройните институции, но имате спешна необходимост от издаване или получаване на определен документ– ние можем да Ви помогнем, като изпратим наш представител в съответната институция.Нашите услуги ще ви позволят да се съсредоточите основно в управлението на своя бизнес, оставяйки за нас административната тежест.Стремежът ни е да снижим до минимум ангажиментите и административните нужди на нашите клиента като им спестяваме време и усилия, които те могат да инвестират в това, което умят най-добре – да развиват бизнес си.Получавате бързо и лесно нужните Ви документи.

ПРЕОБРАЗУВАНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФИРМИ
Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделяне, разделяне, апортиране
Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества
Продажба на фирма. Прехвърляне на дружествени дялове и акции

БАНКИРАНЕ
Откриване и закриване на сметки
Съдействие за изготвяне на документи за пред банки за кандидатстване за кредити и програми за финансиране
Представяне на платежни нареждания и вносни бележки в обслужващия банков клон на клиента
Заявяване и получаване на банковите извлечения и/или други документи от обслужващия банков клон на клиента
Внасяне на суми по разплащателните сметки на фирмата

ON-LINE БАНКИРАНЕ
Извършването на плащания през online банкиране както към държавни институции, така и към банки и доставчици

ДАНЪЧНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Предоставяне на данъчен адрес за кореспонденция с НАП
Предоставяне на адрес за регистрация и кореспонденция с местните и държавни контролни органи и ведомства в България
Предоставяне на адрес, пощенска кутия(електронна и физическа) и телефон за кореспондеции

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И СЪДЕЙСТВИЕ ПРЕД РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ
Подаване на документи към различни институции
Съдействие за покупка на готова фирма
Представителство пред БНБ във връзка със задълженията за предоставяне на информация съгласно Валутния закон
Представителство пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия,Акт за установяване на административни нарушения
Представителство пред общинската администрация за обявяване на новопридобити и продадени МПС и имоти.
Покупко–продажба на недвижим имот
Покупко–продажба на МПС

ВОДЕНЕ НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Попълване на всички необходими документи за която и да било институция, фирма или контрагент
Внасяне на преписки в държавните администрации и получаване на удостоверения и изходяща кореспонденция от тях за търговски и други регистрации
Изготвяне на официални отговори на Вашите входящи писма, молби, запитвания и всички останали документи, които получавате
Изготвяне на официални запитвания, молби, заявления, заявки за оферти и др
Съдействие при фирмени преговори с настоящи клиенти и бъдещи партньори
Извършване запитвания към Данъчна администрация, Търговски регистър, Здравна каса и други администрации

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Издаване на актуални състояния
Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
Подаване на документи за А1 във връзка с приложимото осигурително законодателство
Изготвяне на документи и справки за Агенцията по заетостта
Издаване на удостоверения и справки от съдебни, данъчни и социални и други институции

ФАКТУРИРАНЕ
Изготвяне на документи за отчитане на приходите
Издаване на фактури за продажби от името на клиента
Издаване на фактури за получени аванси от името на клиента
Издаване на проформа-фактури от името на клиента
Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД

СЪБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Посещения на място в офиса на клиената
Вземане на документи от офиса на клиента

ДЕКЛАРИРАНЕ
Деклариране на получени заеми пред БНБ
Деклариране на банкови сметки в БНБ
Попълване на декларации и отчети за БНБ
Деклариране за придобит недвижим имот
Деклариране за придобито МПС

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ
За покупко-продажби
За наеми
За аредна
За управление
Дружествен договор
Трудов договор
Граждански договор
За посредничество
За търговско представителство
За изработка и др
Изготвяне на договори, анекси и споразумителни протоколи с контрагенти на клиента
Други

ИЗГОТВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ
Пълномощни
Писма
Оферти
Искания
Протоколи
Удостоверениия
Служебни бележки
Изготвяне на вътрешнофирмена отчетна документация- заповеди за командироване в страната и чужбина, разходни и приходни касови ордери, заявки за изписване на материали, складови и стокови разписки, съставянен на пътни листи за използваното гориво, авансови отчети за изразходваните средства от подотчетните лица;
Изготвяне на протоколи и друга документация за провеждане на заседания и общи събрания

ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТИ И СПРАВКИ
Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента, необходими за фирменето управление
Изготвяне на счетоводни справки и отчети за представяне пред трети лица – подготовка на документи при кандидатстване за банкови заеми и фирмен лизинг, по проект за финансиране, по изискване на чуждестранен партньор и др;

ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Съдействие по сключване на договор със Служба по трудова медицина

СЪХРАНЯВАНЕ НА СТОКИ
Съдействие за наемане на склад (складови и логистични услуги)

РАЗРЕШИТЕЛНИ
Съдействие при лицензиране, разрешителни режими, и други пред различни държавни и общински институции

ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

ПОДДЪРЖАНЕ НА АРХИВ
Поддържане на счетоводни архиви

ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ
Пощенски и куриерски услуги от името на клиента до негови контрагенти – партньори, служители, държавни администрации и институции и т.н

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ
Застрахователни услуги
Преводачески услуги
Юридически услуги

УПРАВЛЕНСКИ СПРАВКИ – в помощ на управителите
Анализ на разходите по периоди: основни разходи, % съотношение по пера и др.
Анализ на приходите по периоди: основни приходи % съотношение по пера и др.
Съпоставимост на Приходи спрямо Разходи по изпълнение
Анализ на труд и работна заплата
Анализ на складово стопанство
Анализ на вземания и задължения
Други справки, съобразени с дейността на предприятието и нуждите на управителя
Изготвяне на прогнозни отчети за приходите и разходите, баланс и отчети за паричните потоци съобразени с бизнес плана на фирмата

СЕКРЕТАРСКИ УСЛУГИ
Извършва телефонна комуникация
Извършва приемане и преразпределение на пощата (физическа и електронна)
Води счетоводни, стокови и транспортни документи
Извършва помощна административна работа
Предоставя информация по искане на клиенти и урежда служебни срещи

ДРУГИ
Разработване на документации и други по ЗОП
Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента
Публикуване на ГФО по електронен път в Търговския регистър, съответно подготовка на документите за това.
Съдействие при издаване на електронен подпис
Съвместна работа с нотариуси, адвокати, одитори, оценители и други специалисти
Извършване на корекции за въвеждане на документацията в изряден вид – пропуски и грешки в счетоводната документация за минал период (при предходни счетоводства) – заплаща се допълнително
Склад – отчитане на материалите, стоките и продукцията
Съдействие за създаване на фирмен печат
Съдействие при избор на касов апарат
Първоначално обучение за работа с първични счетоводни документи, касов апарат и водене на касова книга
Проучване на пазара за най-добра услуга или продукт, съобразно критериите на клиента

„ИНФИНИТАКС ОФИС“ ООД извършва услугите въз основа на писмен договор, а представителството – на основание нотариално заверено пълномощно.

Всичко, което Ви трябва е да се свържете с нас на тел: (+359 ) 887553694 или да изпратите запитване от контактната форма, като ние ще се свържем с Вас, за да дадем най-добрата оферта.На всички изпратени запитвания, по ел.поща или чрез формата за контакт ще бъде отговорено в най-кратък срок.

Ако се чудете дали може да получите допълнителна административна услуга, която не е посочена в този списък, не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони или чрез формата ни за контакти.

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!