1. Какво трябва да знам и да направя, за да регистрирам фирма в България?

Решението за стартиране на нов бизнес е изключително деликатно и трябва да се подсигури със сериозно планиране и анализиране. Първата бюрократична процедура, с която неминуемо се сблъсква всеки предприемач, е регистрирането на фирма.

За да регистрирате фирма от Вас се изисква да :

  • Да изберете правна норма
  • Да изберете уникално наименование
  • Да посочите адрес и седалище на управление
  • Да опишете основната дейност
  • Да посочите управител/ли
  • Да се платят държавни и нотариални такси
  • Да откриете набирателна сметка+депозиране на капитала (По Търговския закон минималния капитал за регистрация на ЕООД или ООД е 2 /два/ лева.)
  • Пълномощно за Агенция по вписванията, което може да бъде изготвено и от нас

Всички тези обстоятелства е необходимо да се впишат в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията. Дейността на ТР е уредена в Закона за ТР. Той е електронен и в него свободно може да се направи справка за вписани обстоятелства. Веднъж вписани обстоятелства могат да бъдат променяни или заличавани.

Related Posts