12. Колко вида дейност може да осъществява една фирма?

Какво се прави, когато имаме повече от една идея за бизнес и искаме с една фирма да развиваме паралелно няколко вида дейност ?

Едноличните търговци и търговските дружества като най-разпространени правни форми за осъществяване на търговска дейност придобиват търговско качество още от момента на регистрацията си и в този смисъл могат да осъществяват всички видове търговски сделки, изброени в член 1 от Търговския закон, а и всякакъв друг вид търговска дейност, която не противоречи на закона или добрите нрави, стига за нея да не се изисква специално разрешение или лиценз. В случай, че за извършването на дейността такива разрешителни са необходими, търговецът следва да се сдобие със съответния лиценз за извършването на дейността преди да започне да я осъществява.

Всичко това ще рече, че по преценка на търговеца една фирма може да се занимава с неограничен брой дейности

Related Posts