18. Какъв е размерът на дължимите данъци в България?

  • размера на корпоративния данък печалба е в размер на 10 % – Периодът за определянето му е календарната година. В случай че закъснея с плащането на данъка обаче, ми се начисляват лихви  Ако няма печалба, то нищо не се плаща.
  • размерът на данък дивидент е 5 % – дивидентът представлява разпределението на печалбата между собствениците
  • размерът на на лихвите и хонорарите е 10 %.
  • Стандартна ставка на данък добавена стойност в размер на 20 %
  • Намалена ставка на данък добавена стойност при хотелските услуги е 9%

Related Posts