19. Кога се дължат осигуровки за съдружник, собственик или управител на фирма?

Чуждестранните граждани, които упражняват трудова дейност на територията на Република България, подлежат на задължително държавно обществено осигуряване по българското законодателство. Задължението за осигуряване на чужденец – собственик на търговско дружество, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност като търговец и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Когато собственик на търговско дружество получава възнаграждения за управление на дружеството, подлежи на осигуряване за всички осигурени социални рискове по реда, определен за осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества в чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване. Внасят се осигурителни вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване. За лицата, родени след 31 декември 1959 г., се правят и вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд. Осигурителните вноски за фонд “Пенсии”, “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица” се внасят в определеното за съответната година съотношение за сметка на дружеството и на осигуреното лице с един платежен документ. В същото съотношение се внасят и вноските за универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. Осигурителните вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест” са изцяло за сметка на дружеството и се внасят с отделен платежен документ. Осигурителните вноски се изчисляват върху полученото възнаграждение, намалено с нормативно признатите разходи по Закона за облагане на доходите на физическите лица, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната професия (в случая за ръководни служители) по основната икономическа дейност на дружеството.

В случай че собственикът на дружеството не получава месечни възнаграждения, но упражнява трудова дейност в дружеството, подлежи на осигуряване по реда, определен за самоосигуряващите се лица. Месечните осигурителни вноски се внасят върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Вноските са в размера, определен за фонд „Пенсия”. По свое желание тези лица могат да се осигуряват и за фонд „Общо заболяване и майчинство”
За да отпадне задължението за осигуряване на собственика на търговското дружество, при положение че дружеството има дейност, е необходимо:

  • – да има упълномощено друго лице, което от негово име да управлява дружеството
  • – да преустанови дейност в дружеството си и да подаде декларация за прекъсване на дейност като самоосигуряващо се лице.

Ако лицето си представи формуляр, че подлежи на осигуряване в друга страна от ЕС и не трябва да се осигурява в БГ поради това, няма да се осигурява

Related Posts