4. Какво е необходимо за регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице, от Европейският съюз?

При регистрация на фирма от юридическо лице или юридически лица е необходимо:

актуално състояниеот съответният търговски регистър на страната, за чуждестранните фирми, коитоще имат дял в българската фирма;

решение насъдружниците или акционерите на чуждестранните фирми, че ще откриват дружествов България, за което е упълномощено определено лице. Описват се подробноправата на упълномощеното лице – да регистрира фирма, като се подпише подокументите, да упълномощава други лица да подадат документите, да откриебанкова сметка, да назначи управител.

Related Posts