8. Какъв тип фирма да избера?

Търговска дейност в България може да се развива в следните организационни форми: едноличен търговец; търговско дружество; холдинг; клон; търговско представителство.

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Българското законодателство определя следните видове търговски дружества: 

  • ООД (дружество с ограничена отговорност)- учредителите трябва да са минимум двама, като няма изискване да имат равни капиталови вложения
  • ЕООД- собствеността на капитала е еднолична , т.е. едно физическо или юридическо лице
  • акционерно дружество,
  • събирателно дружество,
  • командитно дружество и
  • командитно дружество с акции.

Всички дружества, регистрирани в България, независимо от националността на собственика, са български юридически лица и се управляват в съответствие с българското законодателство.

Най-разпространените правни форми са ООД / ЕООД и ЕТ.

Съгласно българското законодателство, едноличните търговци, съдружниците в събирателните дружества и неограничените съдружници в командитното дружество и командитното дружество с акции имат неограничена лична отговорност към кредиторите на дружеството.

Съдружниците в дружеството с ограничена отговорност и акционерите в акционерните дружества отговарят до стойността на техните дялове в търговския капитал.

Не се смятат за търговци:

  • физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;
  • занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3;
  • лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

Related Posts