Данъчно представителство и защита

Представителство и защита пред органите на данъчната администрация – НАП, НОИ, НЗОК и др.

Подготовка и подаване на документи във връзка с възстановяване на ДДС,

Изготвяне на становища в съответствие с нормативната уредба

Провеждане, съдействие и представителство пред органите на НАП по време на ревизии и насрещни и др.проверки

Представителство и защита при проверки от Инспекцията по труда

Постоянна комуникация и връзка с данъчната администрация

Експертна оценка на данъчните ви задължения;

Консултации за възможности за вашата защита по отношение на дадените отчетни документи, както и осигуряване на експертни аргументи за защита срещу актове на администрацията

Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до НАП (национална агенция по приходите)

Изготвяне на искови молби, възражения и жалби срещу ревизионни доклади и актове, наказателни постановления и съдебни решения

Съдействие при административното и съдебно обжалване на актовете, издадени от органите на НАП;

Съдействие при административното и съдебно обжалване на актове, чрез които сте получили отказ за връщането на недължимо платени ваши данъчни задължения;

Представителство пред съда в случай на обжалване на акт.

 

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА !