ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

1.Министерства и ведомства

Министерство на финансите –www.minfin.bg
Министерство на икономиката – www.mi.government.bg
Министерство на труда и социалната политика-www.mlsp.government.bg
Национална агенция за приходите-www.nap.bg
Национален осигурителен институт- www.nssi.bg
Национален статистически институт –www.nsi.bg
Национална здравноосигурителна каса –www.nhif.bg
Българска стопанска камара-www.bia-bg.com
Българска Търговско промишлена палата-www.bcci.bg
Българска народна банка –www.bnb.bg

2.Регистри, агенции и комисии

Агенция по вписванията – www.registryagency.bg
Главна инспекция по труда – www.gli.government.bg
Агенция по заетостта-www.az.government.bg
Агенция по обществените поръчки – http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
Държавна агенция „Електронно управление“ – https://egov.bg/wps/portal/
Българска агенция за чуждестранни инвестиции-www.investbg.government.bg
Агенция за финансово разузнаване – www.dans.bg
Агенция Митници-www.customs.bg
Европейска комисия – ec.europa.eu
Комисия за защита на конкуренцията – www.cpc.bg
Комисия за защита на потребителите – https://kzp.bg/
Комисия за защита на личните данни – www.cpdp.bg
Българска фондова борса – www.bse-sofia.bg
Патентно ведомство – http://www.bpo.bg/
Сметна палата – http://www.bulnao.government.bg/

3.Полезни връзки към организации

Асоцияциа на счетоводителите и счетоводните предприятия – www.apac-bg.org
Международна федерация на счетоводителите (IFAC) – ifac.org
ИДЕС – Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България – www.ides.bg
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори -www.cposa.bg
Съюз на счетоводителите в България – https://uab.bg/
Институт на вътрешните одитори в България – http://www.iiabg.org/
Институт за пазарна икономика – https://ime.bg/
Институт за икономическа политика – http://epi-bg.org/index.php/en/

4.Нормативни актове

Закони, правилници, наредби- http://zakoni.start.bg/

5.Услуги,Справки и калкулатори

4.1 VIES- потвърждение на номер по ДДС
4.2. Търсене в ТАРИК – https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=bg
4.3.Проверка валидността на ЕИК/БУЛСТАТ,ЕГН,IBAN – https://www.freelance.bg/resources.html
4.4. Счетоводни калкулатори – https://www.kik-info.com/kalkulatori/
4.5. Електронни услуги на НАП -https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=bg
4.6.Бюлетин на съобщенията по чл.32 от Д О П К (издирват ли ви от НАП) – http://nraapp02.nra.bg/saob32/

6.Други

Държавен вестник – http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces
Структирни фондове в ЕС – https://www.eufunds.bg/bg

7.Полезни сайтове и портали

Финансово ориентиран пазар – http://econ.bg/
Български правен портал – www.lex.bg
Всичко за счетоводството – www.odit.info
Полезна счетоводна информация – http://balans.bg/
Портал за счетоводство, данъци и осигуряване – http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/forum/forum.php
Финанси и мениджмънт – www.capital.bg
Икономически портал – www.investor.bg
Икономически новини – http://www.economynews.bg/
Финансов пътеводител – https://www.moitepari.bg/
Портал за бизнес, управление и маркетинг – https://www.manager.bg/
Он-лайн списание за данъци – https://www.tita.bg/
Платформа за данъци и счетоводство – www.kik-info.com

8.Списък на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в България

1.Банки, лицензирани в Република България

УниКредит Булбанк АД – www.unicreditbulbank.bg
Банка ДСК EАД – www.dskbank.bg
Обединена българска банка АД – www.ubb.bg
Юробанк България АД – www.postbank.bg
Райфайзенбанк (България) ЕАД – www.rbb.bg
ЕКСПРЕСБАНК АД – www.sgeb.bg
Алианц Банк България АД – http://bank.allianz.bg
Банка Пиреос България АД – www.piraeusbank.bg
Ти Би Ай Банк EАД- www.tbibank.bg
Първа инвестиционна банка АД-www.fibank.bg
Българо-американска кредитна банка – www.bacb.bg
ПроКредит Банк (България) EАД – www.procreditbank.bg
Търговска Банка Д АД- www.dbank.bg
Токуда Банк АД- www.tcebank.com
Инвестбанк АД – www.ibank.bg
Централна кооперативна банка АД – www.ccbank.bg
Общинска банка АД- www.municipalbank.bg
Българска банка за развитие АД – www.bdbank.bg
Интернешънъл Асет банк АД – www.iabank.bg
Тексим Банк АД – www.teximbank.bg

2.Клонове на чуждестранни банки в Република България

ИНГ Банк Н.В. – клон София – www.ing.bg
Ситибанк Европа АД – клон България – www.citibank.com/bulgaria
БНП Париба С.А. – клон София – www.bnpparibas.bg
БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България –
Те- Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – клон София – www.ziraatbank.bg
Варенголд Банк АГ, клон София – www.varengold.de/home/

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!