Регистрации

  1. Регистриране на фирми в България – регистриране на дружества в Търговския Регистър при Агенция по Вписванията, НАП и други държавни институции, където е необходимо според дейността

а)Търговско дружество – ЕООД, ООД, АД, ЕАД и др.;
б)ЕТ – Едноличен търговец;
в)Консорциум – Дружество по ЗЗД;

2. Регистрация в регистър БУЛСТАТ
а)Юридически лица, които не са търговци;
б)Свободна професия или занятчийска дейност;
в)Осигурител;
г)Чуждестранни лица – клонове, представителства, собственици на недвижим имот;

3. Регистрация по ДДС
а)Регистрация по общия ред;
б)Регистрация по избор
в)Регистрация по чл.97а от ЗДДС;
г)Други видове регистрации по ЗДДС;
4.Дерегистрация по ЗДДС в НАП;

4 .Регистрации в НАП
а)Регистрация на самоосигуряващи се лица;
б)Регистрация на чуждестранно лице;
б)Служебен номер от НАП;
в)Регистрация на Онлайн търговец;
г)Други;

5. Регистрация по Закона за Акцизите и данъчните складове

6. Инспекция по труда

7. Агенция по финансово разузнаване

8. Комисия за защита на личните данни

9. Национален осигурителен институт

10. Агенцията по храните

11. Строителната камара

12. Държавната комисия по хазарта
13. Регистриране на EORI номер;

14. Регистриране на фирми в БТПП или Търговска Камара.

15. Регистрация на Юридически лица с нестопанска цел – съдебна и за извършване на обществено полезна дейност в Министерството на правосъдието
16. Регистрация на Юридически лица с нестопанска /идеална/ цел: Фондации, Сдружения
17. Регистриране на търговка марка в Патентното ведомство
18. Регистрация на търговски обект в общината;
19. Регистриране на касов апарат в НАП

20. Други регистрации, съобразно спецификата на Вашата дейност

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!