Регистрации

Регистриране на фирми в България – регистриране на дружества в Търговския Регистър при Агенция по Вписванията, НАП и други държавни институции, където е необходимо според дейността а)Търговско дружество – ЕООД, ООД, АД, ЕАД и др.;б)ЕТ – Едноличен търговец;в)Консорциум – Дружество по ЗЗД; 2. Регистрация в регистър БУЛСТАТа)Юридически лица, които не са търговци;б)Свободна професия или занятчийска … Продължете с четенето на Регистрации