СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  1. “ Ние от ИНФИНИТАКС ОФИС предлагаме и еднократни услуги за физически лица, тъй като в съвременните условия непрекъснато нараства броят на местните и чуждестранни физически лица, които се нуждаят от професионално съдействие за личното им данъчно облагане. Стараем се постоянно да разширяваме обхвата си от услуги, така че да бъдем максимално полезни на всички наши клиенти.

Изготвяне годишна данъчна декларация за доходи, подлежащи на облагане по чл. 50 от ЗДДФЛ – доходи от наем, доходи по граждански договори, доходи от упражнявяне на свободни професии, облагаеми доходи от продажба или замяна на движимо и недвижимо имущество, доходи по трудови правоотношения, доходи от други източници;;
Годишни финансови отчети на еднолични търговци;
Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;
Изготвяне на патентна декларация
Регистрация по ДДС на физически лица
Изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;
Заявяване и получаване на удостоверения и справки от НАП;
Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.
Заявяване и/или получаване на удостоверение за местно лице, за целите на данъчното облагане;
Заявяване и/или получаване на удостоверение за наличие и липса на задължения;
Заявяване и/или получаване на Сертификат А1;
Заявяване и/или получаване на други справки и удостоверения, издавани от НАП.
Регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП
Обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър
Подготовка и попълване на документи към дирекция” Социално подпомагане”.
Консултация и съдействие при покупко-продажба на недвижими имоти
Консултации, относно данъчното облагане на физически лица
Съдействие при издаване на електронен подпис
Декларация за семейно и имуществено състояние
Йзготвяне на предварителен анализ, документи и справки, във връзка с ревизии от НАП на физически лица
Други услуги по споразумение и конкретно зададена от клиента задача

Изготвяне годишна данъчна декларация за доходи, подлежащи на облагане по чл. 50 от ЗДДФЛ – доходи от наем, доходи по граждански договори, доходи от упражнявяне на свободни професии, облагаеми доходи от продажба или замяна на движимо и недвижимо имущество, доходи по трудови правоотношения, доходи от други източници;;
Годишни финансови отчети на еднолични търговци;
Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;
Изготвяне на патентна декларация
Регистрация по ДДС на физически лица
Изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;
Заявяване и получаване на удостоверения и справки от НАП;
Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.
Заявяване и/или получаване на удостоверение за местно лице, за целите на данъчното облагане;
Заявяване и/или получаване на удостоверение за наличие и липса на задължения;
Заявяване и/или получаване на Сертификат А1;
Заявяване и/или получаване на други справки и удостоверения, издавани от НАП.
Регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП
Обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър
Подготовка и попълване на документи към дирекция” Социално подпомагане”.
Консултация и съдействие при покупко-продажба на недвижими имоти
Консултации, относно данъчното облагане на физически лица
Съдействие при издаване на електронен подпис
Декларация за семейно и имуществено състояние
Йзготвяне на предварителен анализ, документи и справки, във връзка с ревизии от НАП на физически лица
Други услуги по споразумение и конкретно зададена от клиента задача

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!