Счетоводни услуги

Всяка фирма е длъжна да води счетоводство по закон.Правилата за водене на счетоводството не просто са безкрайни, но и се променят постоянно. Ето защо пpoфecиoнaлнитe cчeтoвoдни ycлyги ca ĸлючoвo ycлoвиe зa пpaвилнoтo и зaĸoннo фyнĸциoниpaнe нa Вашият бизнес. Нашата цел е да предоставим на нашите клиенти счетоводни услуги, които са напълно съобразени с актуалното законодателство на Република България и Европейското законодателство.

1.Абонаментно счетоводно обслужване на юридически лица

Абонаментно счетоводно обслужване на фирми по ДДС и на фирми, които не са регистрирани по ЗДДС – Абонаментното обслужване съдържа всички необходими действия за правилното водене на счетоводството на фирмата.На месечна база се въвеждат и архивират всички приходни и разходни документи

Нашите ангажименти включват:

Разработка и поддържане на индивидуален сметкоплан на дружеството
Съставяне и осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи съгласно НСС и МСС с помощта на специализиран счетоводен софтуер – проверка, осчетоводяване, съхраняване ;
Извършване на всички дейности по стопанските операции, свързани текущото осчетоводяване
Дълготрайни активи – завеждане, изготвяне на амортизационни планове, начисляване на амортизации, инвентаризации, периодически оценки и статистически справки;
Следене на складова наличност;
Отчитане на материалните запаси;
Данъчни и юридически консултации пред НАП при провеждането на ревизии и проверки;
Следене на оборота за регистрация по ЗДДС (за фирми, нерегистрирани по ЗДДС);
Подготвяне и регулярно подаване на VIES декларации за фирми, търгуващи с държави от ЕС;
Представителство пред НАП;
Подготвяне и подаване на декларации по системата интрастат
Редовно изготвяне и подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност и останалите декларации, имащи отношение към възстановяване на ДДС по електронен път
Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения;
Осчетоводяване на левова и валутна каса и банка
Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента
Обработка на документи за командировки
Ежемесечно изготвяне на необходимите платежни нареждания, свързани със задълженията на фирмата към бюджета – осигурителни и данъчни
Попълване на Интрастат декларации и дневник
Попълване на искания за издаване на документи от НАП
.Изготвянето на всички необходими данъчни уведомления и справки.
Текущи периодични справки и анализи, свързани с разчетите с доставчици и клиенти, складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели, за Вашите нужди като мениджър на фирмата
Подреждане и архивиране на документите.

2.ЕДНОКРАТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ – за клиенти без абонамент;

Извън обхвата на абонаментното счетоводно обслужване, ние ИНФИНИТАКС ОФИС предлагаме и еднократни счетоводни услуги за фирми, за които абонаментното обслужване ще им бъде скъпо.Еднократните счетоводни услуги са подходящи за хора упражняващи свободни професии, самоосигуряващи се лица, фирми които нямат нужда от постоянно счетоводно обслужване (земеделски производители, фирми нерегистрирани по ЗДДС, които нямат персонал). Стараем се постоянно да разширяваме обхвата си от услуги, така че да бъдем максимално полезни на всички наши клиенти.

Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента;
Консултиране, изготвяне и водене на счетоводната политика на предприятието
Годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми, съставяне на годишен отчет
Годишно приключване на фирми без дейност през годината
Изготвяне на междинни отчети
Подготовка на документи във връзка с кредитиране
Изготвяне на отчети към БНБ
Подготовка и попълване на формуляри по статистически извадки
Регистрация на фирма
Регистрация на промяна на обстоятелство
Покупко-продажба на дружествени дялове
Регистрация /дерегистрация по ЗДДС
Изготвяне и подаване на месечна декларация по ДДС на дружество, неизвършвало икономическа дейност
Изготвяне опис на наличните активи
Изготвяне на индивидуален сметкоплан
Пълно съдействие при преговори с търговски банки във връзка с отпускане на кредити
Заявяване и получаване на формуляр А1 от НАП
Изготвяне на документи за публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър
Изготвяне на жалба към издаден данъчен акт
Изготвяне на трудов договор и уведомление
Изготвяне граждански договор
Попълване на документи за изплатено възнаграждение по граждански договор
Подаване и/или получаване на декларации, искания, удостоверения и др. към НАП, НОИ и други ведомства; платежни нареждания до банка и всякакви други посещения на институции
Услуги „Местни данъци и такси“ – изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;
Изготвяне на финансови документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти
Регистрация на самоосигуряващи се лица;
Назначаване на служител/работник
Прекратяване на служител/работник
Съдействие при избор на служба по трудова медицина;
Данъчна защита и представителство
Други услуги по споразумение и конкретно зададена от клиента задача

При еднократни счетоводни услуги, цените се договарят индияидуално в зависимост от конюнктурата, спецификата и сроковете за изпълнение на услугата.

 1. СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  “ Ние от ИНФИНИТАКС ОФИС предлагаме и еднократни услуги за физически лица, тъй като в съвременните условия непрекъснато нараства броят на местните и чуждестранни физически лица, които се нуждаят от професионално съдействие за личното им данъчно облагане. Стараем се постоянно да разширяваме обхвата си от услуги, така че да бъдем максимално полезни на всички наши клиенти.

Изготвяне годишна данъчна декларация за доходи, подлежащи на облагане по чл. 50 от ЗДДФЛ – доходи от наем, доходи по граждански договори, доходи от упражнявяне на свободни професии, облагаеми доходи от продажба или замяна на движимо и недвижимо имущество, доходи по трудови правоотношения, доходи от други източници;;
Годишни финансови отчети на еднолични търговци;
Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;
Изготвяне на патентна декларация
Регистрация по ДДС на физически лица
Изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;
Заявяване и получаване на удостоверения и справки от НАП;
Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.
Заявяване и/или получаване на удостоверение за местно лице, за целите на данъчното облагане;
Заявяване и/или получаване на удостоверение за наличие и липса на задължения;
Заявяване и/или получаване на Сертификат А1;
Заявяване и/или получаване на други справки и удостоверения, издавани от НАП.
Регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП
Обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър
Подготовка и попълване на документи към дирекция” Социално подпомагане”.
Консултация и съдействие при покупко-продажба на недвижими имоти
Консултации, относно данъчното облагане на физически лица
Съдействие при издаване на електронен подпис
Декларация за семейно и имуществено състояние
Йзготвяне на предварителен анализ, документи и справки, във връзка с ревизии от НАП на физически лица
Други услуги по споразумение и конкретно зададена от клиента задача

Изготвяне годишна данъчна декларация за доходи, подлежащи на облагане по чл. 50 от ЗДДФЛ – доходи от наем, доходи по граждански договори, доходи от упражнявяне на свободни професии, облагаеми доходи от продажба или замяна на движимо и недвижимо имущество, доходи по трудови правоотношения, доходи от други източници;;
Годишни финансови отчети на еднолични търговци;
Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;
Изготвяне на патентна декларация
Регистрация по ДДС на физически лица
Изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;
Заявяване и получаване на удостоверения и справки от НАП;
Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.
Заявяване и/или получаване на удостоверение за местно лице, за целите на данъчното облагане;
Заявяване и/или получаване на удостоверение за наличие и липса на задължения;
Заявяване и/или получаване на Сертификат А1;
Заявяване и/или получаване на други справки и удостоверения, издавани от НАП.
Регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП
Обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър
Подготовка и попълване на документи към дирекция” Социално подпомагане”.
Консултация и съдействие при покупко-продажба на недвижими имоти
Консултации, относно данъчното облагане на физически лица
Съдействие при издаване на електронен подпис
Декларация за семейно и имуществено състояние
Йзготвяне на предварителен анализ, документи и справки, във връзка с ревизии от НАП на физически лица
Други услуги по споразумение и конкретно зададена от клиента задача

4.ТРЗ услуги (труд и работна заплата)

„От този вид услуги се нуждаят най-често няколко категории лица, без значение дали имат регистрация по ДДС или не, а именно:

Лица, регистрирани като свободни професии, които имат издаден БУЛСТАТ и които имат право да издават фактури;
Лица, които получават доходи от наеми или имат доходи от граждански договори
Рентиери- собственици на недвижими имоти, от които получават наеми
Други лица, за които този вид услуги са атрактивни и необходими.“

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
  изготвяне на служебни бележки /ЗОДФЛ,ЗСП/;
  Изготвяне на справка – декларация за Бюро по труда
  Изготвяне на платежни към бюджета, платежни за ДОО, ЗОВ, ДОД и ДЗПО, нетни суми по заплати -изготвяне на ведомости и фишове за заплати
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
  Подаване на изискуема по закон информация;
  Следене на използван и полагаем платен годишен отпуск
  Интернет банкиране;

5. Годишно счетоводно приключване

Годишно приключване на фирми без дейност през годината
Годишно счетоводно обслужване ( за фирми, които не са наши клиенти, нуждаещи се само от годишно приключване);
Изготвяне на Годишни данъчни декларации от правоспособен счетоводителпо ЗКПО и ЗДДФЛ
Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет с всички необходими приложения;
Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
Изготвяне и представяне на статистически форми
Изготвяне и подаване на справки за НСИ, ако сте попаднали в статистически извадки

6. E – COMMERCE счетоводство (за оn-line търговци)

7. ON-LINE СЧЕТОВОДСТВО – виж on-line счетоводство

8. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Пример за възстановяване е възстановяването на ДДС-то върху разходите за горива на фирмите за международен транспорт и спедиция

„ИНФИНИТАКС ОФИС“ извършва услугите въз основа на писмен договор, а представителството – на основание нотариално заверено пълномощно.

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!