Категория: въпроси и отговори

14. Какво следва след регистрация на новата фирмата?

С регистрацията възниква нов търговец – физическо или юридическо лице. Избор на счетоводител – Според Търговския закон всеки търговец е длъжен да води счетоводство, в което отразява движението на имуществото на своето предприятие. Всяка фирма има нужда от счетоводство, дори и малките новостартиращи фирми. Отношенията с НАП, НОИ и други държавни институции са неизменна част от…

13. Трябва ли фирмата да има седалище и адрес на управление?

Седалище и адрес на управление са два задължителни белега, които всяка една фирма трябва да има. Седалището на една фирма се намира в населеното място, където се намира и нейното управление. Всяка промяна по отношение на адреса и населеното място задължително се отразяват в Търговския регистър, за да не възникнат последващи проблеми в комуникацията с…

12. Колко вида дейност може да осъществява една фирма?

Какво се прави, когато имаме повече от една идея за бизнес и искаме с една фирма да развиваме паралелно няколко вида дейност ? Едноличните търговци и търговските дружества като най-разпространени правни форми за осъществяване на търговска дейност придобиват търговско качество още от момента на регистрацията си и в този смисъл могат да осъществяват всички видове…

11. Задължително ли е собственика на фирмата да е управител?

Не е задължително. Управител на фирмата може да бъде всяко дееспособно лице, върху което не е наложена специална забрана за това. Ако управител е собственика на фирмата (ако е ЕООД) или съсобственик във фирмата (ако е ООД), той има право да бъде самоосигуряващо се лице, . Ако е лице, което не е собственик или съсобственик,…

10. Необходима ли е подготовка за регистрация на фирмата ?

Преди да пристъпите към подготвяне на документи за регистрация на фирма е необходимо да си изясните няколко въпроса: . Как искате да се казва дружеството (фирмата) На какъв адрес ще бъде регистрирано – това са седалището и адрес на управление на бъдещото дружество, където ще бъде осъществявана кореспонденцията с държавните и административни органи.. . Какъв ще бъде предмета на…

9. Защо да регистрирам ЕООД (ООД) , а НЕ ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ?

В много случаи, когато развивате търговска дейност, Вие сте застрашени от действията на некоректни търговски партньори или от налагане на глоби от държавните органи. При регистрирането си като Едноличен търговец, вие ще носите неограничена отговорност за задълженията на ЕТ с цялото си лично имущество, т.е. за погасяване на задължения от дейността Ви, може да бъде насочено…

8. Какъв тип фирма да избера?

Търговска дейност в България може да се развива в следните организационни форми: едноличен търговец; търговско дружество; холдинг; клон; търговско представителство. Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Българското законодателство определя следните видове търговски дружества:  ООД (дружество с ограничена отговорност)- учредителите трябва да са минимум двама,…

7. Какви документи за самоличност са необходими?

Ако чуждият гражданин има разрешение за пребиваване в България, то е напълно достатъчно. Ако не, необходимо е единствено лична карта за граждани на Европейския съюз и международен паспорт или друг документ за граждани на други държави.

6. Трябва ли собственикът да знае български език?

Познаването на български език не е задължително за регистрацията на фирма, но би могло да улесни процедурата. Ако чуждият гражданин не владее български език, е необходимо той да бъде придружен от преводач пред нотариус. Не е нужно преводачът да бъде вписан такъв. Достатъчно е да бъде лице, което да може да преведе текста на документите…

5. Трябва ли собственикът да живее или пребивава в България?

Не е задължително чуждият гражданин да живее или пребивава в България. Присъствието в страната в момента на регистрация на фирмата обаче е препоръчително, тъй като процедурата е по-лесна. Това е така поради факта, че най-често чуждият гражданин се явява и управител на фирмата, а като такъв, той трябва да заяви съгласието си да изпълнява тази дейност…